Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Přípravky Galleko v porostech cukrové řepy a soji

CUKROVÁ ŘEPA – Beta Vulgaris

Patří mezi důležité technické plodiny. Její pěstování bylo výrazně omezeno rušením cukrovarů v Česku. Cukrová řepa se pěstuje především jako surovina pro výrobu cukru – sacharózy. V poslední době se zvyšuje její význam i jako bioenergetická plodina pro výrobu ethanolu do pohonných hmot, léčiv a aminokyselin. Její potenciál je 2x větší, než u obilnin.

Z pěstitelského pohledu je to sponová plodina  bez autoregulační schopnosti porostu. To znamená, že pokud chceme dosáhnou vysokou a kvalitní úrodu bulev, musíme přesním setím vytvořit dobrou organizaci porostu, plný počet rostlin a jejich rovnoměrné rozmístnění. Sklizeň cukrové řepy je vlastně sklizeň bulev v 1.roce vegetace. Bulva řepy má 3 části tvořené epikotylou – hlavy, horní část, ze které vyrůstá listová růžice, hypokotylou – krkem bulvy a konečně radixem – vlastní kořen.   Nejdůležitější látkou v bulvě je sacharóza – řepný cukr. Dobrý výnos znamená dostatečné množství bulev  z pěstované plochy  a obsah sacharózy. Jestli chce být pěstitel úspěšný, měl by respektovat nároky této plodiny a vytvořit pro její růst vhodné podmínky. Důležitá je vegetační doba 170 – 210 dní, dostatek vláhy a rozmístnění srážek (závlahy) po celou dobu vegetace. Suma teplot by měla dosáhnout alespoň 2500 – 2600 oC v 1 roce.

Klimatické nároky cukrové řepy

  1. Dostatek srážek v jarním období – dobré vzcházení a zakořenění,
  2. květen, dostatek srážek – podpora růstu listů,
  3. červen, méně srážek – podpora rozvoje kořene,
  4. červenec až začátek srpna – kritické období z pohledu dostatku vody, efektivního využití živin, rozvoj mineralizačního procesu, celková podpora růstu bulev.

Srážky – jsou hlavní klimatický faktor ovlivňující výnos (úhrn srážek za rok by měl dosahovat alespoň 550 – 650 mm). Stres ze sucha – je hlavní negativní faktor. Teplota – další faktor, který se významně podílí na výnosu. Nízká teplota při klíčení má, vzhledem k jarovizačnímu procesu, vliv na tvorbu výhonku (na toto nemá vliv šlechtění). Dostatečná teplota na jaře znamená rychlejší přechod na heterotrofní výživu. Vysoké teploty v letních měsících (den > 30 oC, noc > 20 oC), mají za následek vyšší výpar vody z rostlin a z půdy, nižší příjem živin a slabší výkon asimilace. Při vysokých nočních teplotách je vyšší respirace, víc cukru se spotřebuje prodýcháním a méně se ho uloží v bulvě. Sluneční záření – má vliv na tvorbu cukru v hlavním období – červenec až září.

Klimatické změny a vrtochy počasí v posledních létech ovlivňují i pěstování cukrové řepy. Prudké střídání teplot a srážek se suchem způsobují rostlinám obrovské stresy a vyšší evapotranspiraci. Z toho vyplývá nutnost používání pomocných látek se stimulačními a protistresovými účinky. Cukrová řepa je citlivá na výživu, proto je velmi vhodné kombinovat požívání přípravků Galleko i s kapalnými hnojivy. Nezanedbatelným zdrojem stresu pro cukrovou řepu je i používání herbicidů.

V technologii pěstování této plodiny se v období vegetace vícenásobně vstupuje do porostu s těmito látkami. Proto je antistresová ochrana spojená s vhodným vodním režimem velmi důležitá. Naše firma TRISOL® nabízí pomoc při řešení těchto problémů. GALLEKO ARIDER obsahuje směs oligopeptidů, aminokyselin a výtažků z mořských řas. Má smáčivý, lepivý a silný penetrační účinek. Používá se na všechny porosty po dobu celé vegetace. Je možné jej aplikovat společně s herbicidy.

Význam:

  • Optimalizuje energetický metabolismus
  • Podporuje růstové procesy
  • Zvyšuje výkon fotosyntézy
  • Eliminuje vliv extrémních stresů

 

 

 

Při nadměrném zamokření porostů doporučuje kombinaci s Galleko univerzálem. Rostliny lépe prodýchají vodu a zároveň obnovují kořenový systém, který se v anaerobních podmínkách poškozuje-

Dávkování: 0,15 – 0,3 l/ha v 250-350 litrech vody na ha. Podle porostu a použití TM a jinými látkami (pesticidy, hnojiva) v případě cukrové řepy doporučuje ARIDER použít ve stadiu 2 pravých listů s herbicidy. Dále do řepy aplikujeme Galleko RŮST pro zrychlení růstu a vývoje rostlin (plus silná protistresová ochrana), Galleko LIST pro zkvalitnění fotosyntetického aparátu (listů) a regeneraci po poškození. Vhodné stádium je BBCH 21-45 (2-4 listy do zapojení porostu) 0,5 l/ha plošně, TM s pesticidy (mimo herbicidů), případně s listovou výživou. Galleko KVĚT a PLOD doporučujeme použít ve fázi od 5 listů až do konce července, v období hlavní vegetace.

Význam: zvýšení cukernatosti bulev a silná protistresová ochrana (teplo,sucho,vlhko).

Dávkování: 0,5-0,8 l/ha v 250-350 litrech vody na ha.

Popis účinků, složení a spůsob použití Vám ochotně řekne náš zástupce ve Vašem regionu.

Neprezentujeme výsledky z maloparcelkových pokusů, nýbrž přímo z provozů komerčních pěstitelských ploch našich partnerů.

SÓJA LUŠTINATÁ – Glycine max

Je rostlina, jejíž význam a pěstitelské plochy rostou. Její semena mají vyšší obsah bílkovin (35-50%). Zároveň obsahují esenciální aminokyseliny. To je důvod jejího pevného postavení ve výživě lidí, hospodářských zvířat a jako suroviny pro průmysl.

Z agrotechnického pohledu je sója dobrá předplodina a zároveň rostlina upravující strukturu půdy. Patří mezi leguminózy. To znamená, že část N, který potřebuje po dobu vegetace, si kompenzuje pomocí hlízkotvorných bakterií na kořenech, které poutají vzdušný N.

Existuje velké množství odrůd sóji, proto je i velká variabilita v habitu rostlin a jejich výšce (od 0,3 až do 2 m). Rovněž existuje i variabilita v délce vegetace – v rámci odrůd až 15 dní. Toto závisí rovněž od půdních a klimatických podmínek. Proto je důležité vybírat vhodnou odrůdu do určitých podmínek. Sója je citlivá a náročná rostlina, zvláště na vodu, teplotu a sluneční záření (světlo). Voda – vyžaduje ročně srážky v rozsahu 550-700 mm. V době klíčení a vzcházení v porovnání s obilninami potřebuje více vody. Další náročné období je doba kvetení a tvorby plodů. Zde je velmi vděčná i za vzdušnou vlhkost.  Teplota – na teplotu má podobné nároky jako kukuřice. Je méně citlivá na teplotu při klíčení a vzcházení (přežije nižší teploty), ale v době kvetení je to opačně. V době intenzivního růstu je denní teplotní optimum 20 oC. Pokud tato hodnota klesne po 14 oC, zastavuje se růst. Světlo – sója je rostlinou krátkého dne, proto je citlivá na sluneční záření. S prodlužujícím se dnem se prodlužuje i vegetace a oddaluje se kvetení. Toto se obvykle řeší raným výsevem. Tak, jak je v rámci pěstovaných odrůd vše variabilní, tak i délka vegetace je 80 až 200 dní. V minulosti převládal názor, že sója je nenáročná rostlina na podmínky a živiny. Měnící se teploty, srážky a výživa spojené s agrotechnikou  ukázali, že rostliny podléhají stresu. Po různých pokusech a zkouškách dnes již víme, že tato rostlina velmi dobře reaguje na aplikaci pomocných látek se stimulačním účinkem a protistresovou ochranou. To se projeví kladně na celkovém výnosu. Lépe dokáže přežít období sucha a střídajících se teplot. Kromě základní živin potřebuje i mikroelementy B, Zn, Mo, Mn, Co. Proto, když se stimulací aplikují i tyto prvky, pozitivně ovlivníme výnos. Značka TRISOL®  má za sebou několikaleté zkušenosti i se sójou. Řešili jsme i problémy výšky apikálního konce prvních lusků od povrchu půdy. Pokud se tyto lusky nachází příliš nízko, kombajnová lišta je nezachytí při sklizni, co představuje čisté ztráty. Pomocí našich přípravků jsme kromě stabilnější úrody dokázali zvednout tyto spodní lusky o 3,5 až 5 cm.

Nabízíme spolupráci prostřednictvím našich přípravků. Zde je potřebné organizovat práce tak, aby se naše přípravky dostali mezi herbicidní ošetření sóji (z důvodu regenerace plevelů se nemůžou míchat). Přípravky mají cílené použití dle toho, co konkrétně potřebujeme řešit. Paušálně však můžeme říci, že kterýmkoliv našim výrobkem si kromě jeho specifických účinků zabezpečíte silnou protistresovou ochranu. Galleko SPECIÁL jako přídavek k moření osiva pro lepší vzcházení a zapojení porostu v dávce 1,2 litru na 1 tunu osiva. Galleko KOŘEN + Galleko UNIVERZÁL aplikujeme na porost po 1. herbicidním ošetření v dávce 0,3 + 0,4 litru na 1 ha. Galleko RŮST je vhodný v období tvorby plodu v dávce 0,7 litru na 1 ha. Galleko KVĚT a PLOD aplikujeme na začátku kvetení v dávce 0,5 litru na 1 ha. Přípravek Galleko ARIDER má své místo dle roku (dlouhodobé sledování počasí, teplot) v době kvetení v dávce 0,15 až 0,3 litru na 1 ha. Výrazně posílí protistresovou ochranu a zároveň účinky ostatních, s ním v TM aplikovaných látek. Řešení těchto problémů je specifické nejen od ročníku, ale i v různých půdních a klimatických oblastech. Proto je nejvhodnější variantou naše návštěva u Vás a po společné obhlídce porostu navrhneme další postup.

Přípravky Galleko jsou vícesložkové, obsahují humáty, aminokyseliny, oligosacharidy, růstové hormony auxiny, mořské řasy, mikro a makro živiny. Proto se aplikací našich přípravků řeší najednou několik základních problémů – stimulace, regenerace a antistres. Je to jako výhoda použití agregovaného stroje – 1 přejezd řeší několik úkonů = ekonomická výhoda a efektivita. Přípravky nové řady Galleko jsou též agregované. Prostě jsou nové, lepší a hlavně pro Vás.