Hnojiva a pomocné rostlinné přípravky se stimulačními a protistresovými účinky

Přípravky Galleko v létě

Motto: Natura parendo vincitur – Přírodu je možné porazit jen poslušností (F. Bacon)

Je období sklizně řepky ozimé a hustě setých obilnin.

Ostatní pěstované plodiny ale dále pokračují ve vegetaci, a tak je možné zasáhnout do jejich života dle možností pozitivně.

KUKUŘICE SETÁ

Tato teplomilná rostlina je v letošním roce více zkoušená. Podléhá negativním stresům – srážky, přísušky, ale hlavně teplota. V mnohých případech byl kvůli nepříznivému počasí nutný i pozdější termín setí. V  květnu až začátkem června jsme pozorovali na mnohých porostech antokyanové zbarvení zapříčiněné nízkými teplotami (pod 10 °C). Slabé čerpání P znamená slabý růst rostlin. Rostliny, které byly podpořené přípravky Galleko růst a Galleko list, se vyvíjejí lépe a v současné době tvoří generativní orgány.

Velmi důležitá je teplota vzduchu a obsah vody v půdě; také obsah N, P, K, B, Zn a S.

Galleko arider má vliv na:

 • vodní režim rostlin
 • zdravotní stav
 • příjem živin a metabolizmus
 • poskytuje antistresovou ochranu

Je možné aplikovat ho prakticky během celé vegetace. Pokud nebyl použitý TM s Galleko listem, je možné s ním ošetřit porosty i v současné době.

Dávka 0,3 l/ha

Galleko květ a plod působí na kvalitu produkce.

 • zvyšuje příjem P, S
 • zvyšuje výkon fotosyntézy
 • zvyšuje příjem vody a její udržení v rostlinách (čímž zvýší HTS)
 • silný adaptační účinek

Aplikace – před květem – až do odkvětu. Dávka – 0,5 – 0,8 l/ha.

Možnost TM s Galleko arider, přičemž se vytvoří mohutná antistresová ochrana a rostlina úspěšně překonává poslední překážky, které jí klade prostředí na cestě do cíle – sklizně. Použití TM s pesticidy, resp. s listovými hnojivy je možné. Dávka vody – 250 – 350 l/ha (dříve vyšší hranice).

Teplota vzduchu: platí všeobecně jako při aplikaci pesticidů – neaplikovat při teplotách nad 30 °C. Ráno, nejpozději po poledni – vynechat odpolední teplotní kulminaci.

SLUNEČNICE ROČNÍ

Nabídka přípravků Galleko je v případě této plodiny podobná jako u kukuřice. Obě tyto plodiny jsou teplomilné, mají mohutný vzrůst a listový aparát. Letní horka někdy způsobují bouřky spojené nedej bože s krupobitím. Potom má velký význam použití právě přípravků Galleko list, který má regenerační účinek (hlavně na stonky). Zaceluje rány a brání tak sekundárnímu vniknutí případné infekce.

Galleko květ a plod – stejně jako u kukuřice, má vliv na kvalitu úrody.

ŘEPA CUKROVÁ

Tato rostlina je většinu času během vegetace vystavena působení stresu. Ten bývá způsoben jednak prostředím – vlhkost, teplota, anebo častými vstupy herbicidů do porostu. Proto jsme již na začátku vegetace (fáze 3. listu) doporučovali použít Galleko arider:

 • antistresová ochrana
 • „úprava“ vodního režimu

Pokud byly porosty ošetřené i přípravkem Galleko list, získali mohutný fotosyntetický aparát, který je podmínkou pro bohatou úrodu. V této době je aktuální myslet i na kvalitu úrody – cukernatost.

Galleko květ a plod:

Možnost aplikace cca do konce července v dávce 0,7 – 0,8 l/ha. Nasměruje proud asimilátů tak, že se v bulvě ukládá větší množství cukru. Zvýšení cukernatosti má při bohaté úrodě přímý vliv na cenu.

SÓJA

Pěstební plochy této zajímavé plodiny se rozšiřují ve více oblastech SR. Založení porostu i setí byli poznamenány špatným počasím. Srážky způsobily, že vstup na pozemky nebyl možný, a tak se agrotechnické termíny posouvaly. Následné ochlazení mělo vliv na celkový vývoj rostlin.

Proto sója vyžadovala a stále vyžaduje pomoc ve svém dalším vývoji.

Galleko růst

Použití:

5 – 6 l/t
0,4 – 0,8 l/ha

-zesiluje růst rostlin a už v raných růstových fázích zabezpečuje antistresovou ochranu

Galleko arider

0,2 – 0,3 l/ha

 • hospodaření s vodou
 • příjem živin
 • smáčivý a penetrační účinek

Zlepšuje průnik látek aplikovaných do rostliny a znásobuje jejich účinek. Galleko arider se může použít i s TM s herbicidy, což má v případě sóji důležitý agrotechnický význam.

Galleko květ a plod

Použití: kvetení – počátek tvorby plodů ( 5 – 7 l/t)

Přípravek má pozitivní vliv na kvalitu úrody. Navíc (uvedeno v jiném článku) vhodnou kombinací našich přípravků je možné posunout spodní řadu struků o 3,5 – 5,5 cm výše, což má za následek snížení sklizňových ztrát.

BRAMBOR

Brambor je hlavně každodenní potravina a zároveň i důležitá surovina pro průmyslové zpracování. Tato rostlina potřebuje pro dobrou úrodu bohatou listovou plochu. Proto je vhodné už v počátečních fázích růstu podpořit zakořeňování, vyrovnání a zapojení porostu. A v tom může pěstiteli pomoci použití přípravku Galleko univerzál a Galleko list.

Do doby zapojení a uzavření porostu dávka 0,8 l/ha.

Tyto přípravky pomáhají zabezpečit:

 • správné zakořenění
 • vyrovnání trsů
 • příjem živin
 • vyrovnání plodů

Vhodné je doplnit technologii pěstování o Galleko arider 0,2 – 0,3 l/ha (i TM s herbicidem). Tak se nad porostem vytvoří antistresový kryt až do sklizně.

Pozn.: Tato doporučení jsou všeobecná. Nejlepší je řešit vše v konkrétních porostech, přímo a komplexně.

Galleko speciál – přípravek k moření osiv.

Již několik let se používají přípravky značky Forsol® při moření osiv. U osiv obilnin (ječmen, pšenice, žito) máme víceleté zkušenosti. Jejich pozitivnost dokazují stále se rozšiřující pěstební plochy. Proto jsme začali vyrábět Galleko speciál, který svým obsahem a účinkem pokrývá dva přípravky, které se používaly dříve. Letos se aplikoval nejen v SR, ale i v ČR. Jeho působení se postupně rozšiřuje i do dalších plodin (řepka, sója, čočka, len, zelenina).

Výhody tohoto přípravku jsou i ekonomické

 • používá se spolu s mořidlem
 • agrotechnické – do půdy se dostává spolu s osivem

moření osiva pšenice ozimé: 1 l/1 t osiva
moření osiva řepky ozimé: 12 l/1 t osiva